Публічний Договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР №1

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

(доступ до мережі Інтернет)

                Товариство  з  обмеженою  відповідальністю «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН БІЗНЕСУ», в особі директора Шинкар Тараса Михайловича, (далі – Провайдер), що діє на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України №295 від 11.04.2012 р., іншими нормативними актами в сфері телекомунікацій, а також ст.ст. 633, 642 Цивільного кодексу України, пропонує фізичним особам (надалі – Абонент) отримати телекомунікаційні послуги, передбачені цим Договором.

                Даний Договір є публічний відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Абонентів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Абонентом, для чого Провайдер публікує цей Договір (далі – Договір) про наступне.

 1. Терміни

У цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг (доступ до мережі Інтернет) терміни вживаються у такому значенні:

1.1. Абонент – фізична або юридична особа, що уклала з Провайдером публічний договір і є споживачем телекомунікаційних послуг;

1.2. Абонентна плата – фіксований платіж, який встановлюється Провайдером в Тарифах, і являється платою Абонента за надані йому телекомунікаційні послуги (доступ до мережі Інтернет);

1.3. Акцепт – повне та безумовне прийняття Абонентом умов публічного договору, шляхом підписання Заяви-замовлення та/або оплати наданих Провайдером телекомунікаційних послуг;

1.4. Заява-замовлення – це документ, яким Абонент (споживач) підтверджує факт акцепту публічної оферти Провайдера на укладення публічного договору, ознайомлений із змістом останнього та погоджується з його умовами;

1.5. Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

1.6. Кінцеве обладнання Абонента — обладнання, яке належить Абоненту або використовується Абонентом, призначене для з’єднання з телекомунікаційною мережею Провайдера з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, модем тощо);

1.7. Місце надання послуг — конкретно визначена Абонентом приміщення (кімната, квартира, житловий будинок тощо) за адресою, якої він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві-замовленні;

1.8. Провайдер — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

1.9. Офіційний (веб) сайт Провайдера — сайт Провайдера в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: http://tobi.net.ua;

1.10. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про Абонента, по яких Абонент може бути ідентифікований;

1.11. Підключення (відключення) кінцевого обладнання — з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі;

1.12. Послуги — послуги доступу до мережі Інтернет, які надаються Провайдером Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів. Обсяги передачі інформації та максимальна швидкість доступу вказані у Тарифних планах;

1.13. Послуга з доступу до Інтернет — забезпечення можливості роботи в мережі Інтернет кінцевого обладнання Абонента;

1.14. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг  — підзаконнний нормативно-правовий акт затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. за №295;

1.15. Призупинення надання Послуг – тимчасове припинення надання Послуг Провайдером без фізичного

відключення Кінцевого обладнання Абонента від телекомунікаційної мережі Провайдера;

1.16. Припинення надання Послуг — припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв’язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором;

1.17. Публічний договір (надалі по тексту Договір) – публічний договір №1 про надання телекомунікаційних послуг (доступ до мережі Інтернет) в редакції від 25.02.2014 року, за яким Провайдер зобов’язується на замовлення Абонента надавати послуги, а Абонент — їх оплачувати. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх Абонентів. Публічний договір вважається укладеним з моменту акцепту Абонентом публічної оферти Провайдера;

1.18. Публічна оферта — пропозиція Провайдера укласти з ним публічний договір, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України;

1.19. Розрахунковий період — проміжок часу з першого по останнє число календарного місяця;

1.20. Спам — електронні, текстові та\або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) споживача масово надсилаються на його адресу електронної пошти або кінцеве обладнання Абонента, крім повідомлень Провайдера щодо наданих Послуг;

1.21. Сторона — Провайдер або Абонент в залежності від контексту;

1.22. Сторони — Провайдер та Абонент;

1.23. Тарифи – документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Провайдером, їх опис і вартість, а також порядок їхнього замовлення, надання, отримання та тарифікації;

1.24. Тарифний план — сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформація, яка затверджується Провайдером самостійно, та оприлюднюється на офіційному сайті Провайдера;

1.25. Телекомунікаційна мережа Провайдера — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

1.27. Інші терміни, визначення яких відсутнє у цьому розділі, розуміються Сторонами відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання телекомунікаційних послуг та інших нормативних актів у сфері телекомунікацій.

 1. Загальні положення, порядок укладення та зміна умов договору

2.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю та правоздатністю необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.2. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Інтернет кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, який розміщений (оприлюднений) на Офіційному веб-сайті Провайдера.

2.3. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не має права користуватися телекомунікаційними послугами. Відповідно, Абонент, який підписав Заяву-замовлення вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

2.4. Договір укладається шляхом акцептування Абонентом всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

2.5. Підтвердженням акцепту Абонентом публічної оферти Провайдера є заповнення та підписання заяви-замовлення (додаток №1) та/або сплата Абонентом абонентської плати за отримані телекомунікаційні послуги.

2.6. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Провайдером Заяви-замовлення (додаток №1) від Абонента та/або сплата Абонентом абонентської плати за отримані телекомунікаційні послуги.

2.7. Абонент дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Провайдером умовах телекомунікаційних послуг з моменту надання Провайдеру заяви-замовлення та/або оплати замовлених Послуг.

2.8. Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену в установленому порядку письмову форму цього Договору.

2.9. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень даного Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

2.10. Абоненти, які раніше отримували послуги від Провайдера на підставі письмового договору акцептують даний договір шляхом оплати послуг Провайдера та/або шляхом продовження користування послугами Провайдера. При цьому всі домовленості досягнуті між Провайдером та Абонентом на підставі раніше укладеного письмового договору вважаються такими, що втратили силу у зв’язку із його розірванням.

2.11. Провайдер самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на сайті Провайдера. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору  цей Абонент має право розірвати Договір шляхом направлення відповідного письмового повідомлення, яке направляється цінним листом з описом вкладень на юридичну адресу Провайдера протягом 7 (семи) календарних днів з моменту оприлюднення змін до даного договору. Не направлення Абонентом вищевказаного письмового повідомлення у вказаний термін та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента зі змінами внесеними до Договору.

2.12. При внесенні змін до цього Договору, Провайдер розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший термін та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Провайдер не зобов’язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Провайдер гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Провайдера поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

2.13. Інформація про зміну найменування, організаційно-правової форми та місцезнаходження Провайдера оприлюднюється ним на своєму офіційному сайті протягом 20 (двадцяти) днів з дати настання таких змін.

 1. Предмет договору

3.1. Провайдер надає Абоненту телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет, для особистого використання, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати в порядку та у терміни визначені даним Договором.

3.2. Перелік послуг, які пропонуються Абоненту, їх вартість, параметри, характеристики тощо містяться в затверджених Провайдером Тарифах, з якими Абонент може ознайомитися на офіційному сайті Провайдера.

3.3. Провайдер надає Послуги тільки Абонентам:

3.3.1. Домашнім користувачам (фізичним особам): тільки в житловому фонді і тільки для індивідуального домашнього користування Абонентом та членами його сім’ї за Місцем надання Послуги;

3.3.2. Юридичним особам та фізичним особам — підприємцям для здійснення господарської діяльності не пов’язаної з наданням телекомунікаційних послуг (надання доступу до мережі Інтернет) іншим особам.

3.4. Абонент не має права, якщо це не передбачено окремим договором з Провайдером використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та/або Абонентське відгалуження для надання Телекомунікаційних послуг третім особам за межами Місця надання Послуги або передавати Послуги третім особам.

3.5. Послуги надаються щомісяця протягом 24 годин безперервно за умови відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером.

3.6. Абонент може мати декілька окремих місць надання Послуги і Абонентських відгалужень, на кожне з яких оформляється окрему Заяву-замовлення.

 1. Права та обов’язки сторін

                4.1. Провайдер має право:

4.1.1.Самостійно, встановлювати розмір абонентської плати (тарифи) на телекомунікаційні послуги (в тому числі додаткові послуги), що ним надаються, крім тих Послуг, що згідно з чинним законодавством підлягають державному регулюванню.

4.1.2. Змінювати тарифи на Послуги, які встановлюються Провайдером самостійно, в порядку передбаченому даним Договором та Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг.

4.1.3. Вносити зміни і доповнення до умов Договору. Повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються (оприлюднюються) на сайті Провайдера, не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до введення їх в дію.

4.1.4. Тимчасово припинити надання Послуг з власної ініціативи у разі:

                4.1.4.1 Якщо Абонент не сплатив необхідну суму абонентської плати до 30 числа поточного місяця за наступний період користування Послугою — до внесення Абонентом плати за Послуги;

                4.1.4.2. Виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг — до закінчення таких робіт;

                4.1.4.3. Виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства України — до закінчення дії таких обставин та/або відновлення телекомунікаційної мережі Провайдера (у випадку її пошкодження внаслідок дії зазначених обставин);

                4.1.4.4. Виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу технічних засобів телекомунікацій Провайдера та/або незаконне використання телекомунікаційних мереж Провайдера — до відшкодування Абонентом завданих Провайдеру збитків;

                4.1.4.5. Встановлення факту розсилання Абонентом спаму.

4.1.5. Припинити надання Послуг та розірвати даний Договір у разі:

                4.1.5.1. Якщо Абонент протягом двох повних розрахункових періодів з дати призупинення надання Послуг не виконав умови щодо оплати Послуг, визначені Договором;

                4.1.5.2. Порушення Абонентом вимог підпунктів 2, 3, 4, 5, 9, 13 і 14 пункту 36 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг;

                4.1.5.3. Порушення Абонентом умов даного Договору;

                4.1.5.4. Відкликання Абонентом заяви згоди на зберігання та обробку персональних даних               Абонента;

                4.1.5.5. Припинення діяльності Провайдера з надання Послуг.

4.1.6. Відмовити Абоненту в укладенні Договору у випадках:

                4.1.6.1. Відсутності технічної можливості забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі Провайдера в зазначених Абонентом місцях;

                4.1.6.2. Наявності заборгованості Абонента перед Провайдером за надані Послуги.

4.1.7. Вимагати від Абонента відшкодування збитків у випадку, коли Абонентом при використанні Послуг за цим Договором порушується чинне законодавство України та умови даного Договору.

4.1.8. Відключати в порядку, встановленому законодавством, кінцеве обладнання Абонента на підставі рішення суду, якщо таке обладнання використовується для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують національній безпеці держави Україна.

4.1.9. На запит Абонента інформувати про стан розрахунків між ним та Провайдером.

4.1.10. Прокладати телекомунікаційні мережі та встановлювати пристрої, що забезпечують їх належне функціонування з метою якісного надання Абоненту Послуг.

4.1.11. Інформувати Абонента про акції і новини від Провайдера електронною поштою та/або розміщати їх на своєму сайті та/або по телефону вказаному Абонентом у Додатку №1 до Договору без отримання додаткової згоди Абонента.

4.1.12. Повідомляти Абонента про заборгованість за надані послуги із застосуванням автоматичних засобів надсилання інформації.

4.1.13. На відключення підключеного до телекомунікаційної мережі Провайдера кінцевого обладнання Абонента та/або не підключення вищевказаного обладнання у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

4.1.14. Проводити планові й позапланові перерви з повним або частковим обмеженням у наданні телекомунікаційних послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв’язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізацій, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований термін і тривалість перерви на Офіційному сайті Провайдера.

4.1.15. Інші права, передбачені законодавством України.

                4.2. Провайдер зобов’язаний:

4.2.1. Забезпечувати роботу телекомунікаційних мереж та доступ Абонента до них цілодобово сім днів на тиждень.

4.2.3.Забезпечувати правильність застосування тарифів.

4.2.4. Надавати Абоненту вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг та консультаційну підтримку щодо отримання та замовлення таких Послуг.

4.2.4. Вживати заходів щодо усунення причин зниження якості телекомунікаційних послуг.

4.2.5. Інформувати Абонента через відповідні повідомлення, що розміщуються на сайті Провайдера та/або надсилаються на адресу електронної скриньки Абонента та/або повідомляються Абоненту телефонним зв’язком (в тому числі шляхом надсилання СМС), та/або доводяться до відома Абонента іншим доступним шляхом про:

                4.2.5.1. Зміну тарифів (в тому числі абонентської плати) та їх вартість (тарифів), а також зміну умов надання Послуг — не пізніше ніж за 15 календарних днів до їх введення.

                4.2.5.2. Виконання капітальних, профілактичних чи інших робіт, в тому числі усунення причин аварії на телекомунікаційних мережах, що призведе до тимчасового скорочення переліку Послуг чи припинення їх надання, а також терміни поновлення надання Послуг — не пізніше 3 днів до початку їх виконання.

                4.2.5.3. Тимчасове припинення надання Послуг чи зниження до неприпустимих значень показників якості послуг у зв’язку з пошкодженням телекомунікаційних мереж, в тому числі у разі виникнення форс-мажорних обставин, та терміни поновлення надання Послуг, якщо є підстави вважати, що пошкодження мереж не буде усунуто протягом однієї доби — невідкладно з моменту виникнення обставин, що спричинили припинення надання Послуг.

                4.2.5.4. Припинення Провайдером діяльності з надання Послуг — не пізніше трьох місяців до такого припинення.

                4.2.5.5. Умови отримання або припинення надання послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, стихійного лиха — в терміни, визначені відповідно до законодавства.

                4.2.5.6. Скорочення переліку або припинення надання послуг відповідно до законодавства та умов Договору — невідкладно з моменту скорочення та/або припинення надання Послуг.

                4.2.5.7. Вимоги щодо використання кінцевого обладнання — до початку надання Послуг.

                4.2.5.8. Про Іншу інформацію щодо наданих Послуг — протягом одного місяця з моменту одержання запиту Абонента.

4.2.6. Не розголошувати персональні дані Абонента, за винятком випадків прямо передбачених чинним законодавством.

4.2.7. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення конфіденційності інформації, що передається телекомунікаційними мережами.

4.2.8. Направляти працівників Провайдера на виконання будь-яких Послуг (платних чи безоплатних) лише при наявності у працівників посвідчення з фотокарткою, скріпленою печаткою, із зобов’язанням пред’явити посвідчення Абоненту.

4.2.9. Надавати безкоштовну технічну підтримку Абонентам по телефонам, вказаним на сайті Провайдера.

4.2.10. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента та на сайті).

4.2.11. Попереджувати Абонентів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором.

4.2.12. Надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов договору.

4.2.13. Надавати телекомунікаційні послуги в терміни, передбачені договором та законодавством.

4.2.14. Включити кінцеве обладнання, відключене за несплату послуг, протягом двох діб (крім вихідних та святкових днів) з моменту подання абонентом документів про погашення заборгованості з оплати таких послуг (якщо договір з абонентом не розірвано).

4.2.1.15. Забезпечувати належне збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, та нести відповідальність за належне збереження даної інформації.

4.2.1.16. Усувати пошкодження власної мережі протягом доби з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення).

4.2.1.17. Розглядати звернення (скарги та заяви) Абонента, з урахуванням вимог Закону України “Про звернення громадян”.

4.2.1.18.Виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.

                4.3. Абонент має право:

4.3.1.  Своєчасно та в повному обсязі отримувати замовлені послуги встановленої якості.

4.3.2. Отримувати від Провайдера відомості щодо наданих послуг та стану розрахунків за такі послуги у порядку, встановленому законодавством України.

4.3.3. На дотермінове розірвання договору за його письмовою заявою, за умови попередження ним Провайдера не пізніше ніж за 30 календарних днів до такого розірвання.

4.3.4. Не сплачувати послуги за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання послуг у разі порушення Провайдером граничних термінів усунення пошкодження та якщо пошкодження виникло не з вини Абонента, з дати реєстрації Провайдером відповідної заяви.

4.3.5. На обмеження в установленому законодавством порядку Провайдером доступу Абонента до окремих видів послуг на підставі його заяви та за умови технічних можливостей Провайдера.

4.3.6. На повторне отримання Послуги після оплати робіт по повторному підключенню, внесення авансового платежу та оплати заборгованості за її наявністю.

4.3.7. На повернення від Провайдера невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг у випадках і порядку, визначених даним договором та діючим законодавством.

4.3.8. На відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов’язків, передбачених Договором та діючим законодавством.

4.3.9. Відмовитись від послуг у порядку, встановленому Договором.

4.3.10. Самостійно змінювати Тарифний план надання Послуг шляхом повідомлення про це Провайдера письмово, електронною поштою до 25 (двадцять п’ятого) числа поточного розрахункового періоду (місяця). В цьому випадку Послуги за новим Тарифним планом надаються Абоненту з 1-го (першого) числа наступного місяця. Провайдер надсилає підтвердження Абоненту про зміну Тарифного плану.

4.3.11. На зміну не частіше одного разу на один календарний місяць Тарифного плану.

4.3.12. На перерахунок абонентської плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, профілактичних робіт, що призвело до припинення надання телекомунікаційних послуг відповідно до п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікаційні послуги». Перераховані кошти заліковуються Абоненту у якості передплати за Послуги.

4.3.13. Отримувати пільги, які надаються з дня звернення Абонента та пред’явленням ним документів, що засвідчують право на пільги, відповідно до законодавства України.

4.3.14. Безкоштовно переоформити Договір на ім’я одного з членів своєї сім’ї, який буде продовжувати користуватися Послугами за Місцем їх надання, шляхом надання Провайдеру документів, що підтверджують родинні відносини між Абонентом та членом його сім’ї, письмової Заяви про переоформлення Договору на члена сім’ї та письмової Заяви-замовлення від цього члена сім’ї. Плата за підключення в цьому випадку не сплачується.

4.3.15. Безоплатне вилучення (повністю або частково) за письмовою заявою відомостей про Абонента з електронних баз даних інформаційно-довідкових служб Провайдера.

4.3.16. Абонент має також інші права, передбачені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання телекомунікаційних послуг, а також іншими нормативними актами в сфері телекомунікацій.

                4.4. Абонент зобов’язаний:

4.4.1. Проводити сплату послуг Провайдера у порядку та у розмірі, встановлених даним Договором та Тарифами (тарифними планами).

4.4.2. Не допускати підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності.

4.4.3. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим абонентам.

4.4.4. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

4.4.5. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.

4.4.6. Утримувати у справному стані обладнання Провайдера та мережу, що знаходиться в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки Абонента.

4.4.7. Не перешкоджати виконанню робіт Провайдером, пов’язаних з обстеженням телекомунікаційної мережі Провайдера та кінцевого обладнання Абонента, що проводяться для перевірки якості надання послуг Абоненту та забезпечити доступ технічним службам Провайдера до устаткування для його налагодження чи усунення ушкоджень.

4.4.8. На запит Провайдера повідомляти, у тому числі письмово, про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання послуг.

4.4.9. У разі незгоди із зміненими тарифами, письмово повідомити Провайдера про свою незгоду протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх опублікування на офіційному сайті Провайдера. У разі неповідомлення Провайдеру чи здійснення попередньої оплати Послуг за новими тарифами, змінені тарифи вважаються прийнятими Абонентом.

4.4.10. Надавати достовірні відомості (реквізити для юридичних осіб) про себе (для фізичних осіб: прізвище, ім’я, по-батькові, місце реєстрації, паспортні дані, ІПН, номеру телефону, е-mail та ін.), а також інформувати Провайдера про їх зміни не менш ніж протягом 10 днів після таких змін.

4.4.11. На вимогу Провайдера, надати правовстановлюючі документи, які підтверджують правомірність володіння або використання приміщення, в якому будуть надаватися Послуги.

4.4.12. У випадку, якщо приміщення Місця надання послуг орендується Абонентом, надати Провайдеру письмову згоду власника цього приміщення на надання Послуг.

4.4.13. Протягом 5-ти (п’яти) робочих днів письмово інформувати Провайдера про зміну власника або користувача приміщення, в якому здійснюється надання Послуг.

4.4.14. Погодити з власниками приміщень, що знаходяться у будівлі за адресою надання                   телекомунікаційної послуги, розміщення в цих приміщеннях Провайдером технічного обладнання для надання Абоненту телекомунікаційних послуг за цим Договором.

4.4.15. У випадку відмови від послуг Провайдера, розірвання даного Договору, повернути протягом 2 (двох) робочих днів встановлене в Абонента устаткування і вартість кабелю, що був використаний для підключення абонента, що належить Провайдеру та було надане Абоненту в користування.

4.4.16. Запобігати розголошенню комерційної таємниці (технічних характеристик телекомунікаційної мережі Провайдера, зміст Заяви, включаючи додатки, та іншу інформацію, отриману в ході роботи з ним), за винятком інформації, що оприлюднена на офіційному сайті Провайдера та яка за законодавством України не вважається комерційною таємницею;

4.4.17. Надати Провайдеру діючий е-mail для своєчасного отримання повідомлень про скорочення або припинення надання Послуг.

4.4.18. Своєчасно інформувати Провайдера про недоліки у роботі телекомунікаційної мережі Провайдера, які впливають на якість Послуг та торкаються інтересів Абонента.

4.4.19. Не використовувати Послугу для масового розсилання не запитуваних адресатами повідомлень комерційного, агітаційного й іншого характеру (спам).

4.4.20. При користуванні послугами Провайдера дотримуватись вимог встановлених чинним законодавством України, зокрема дотримуватися Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та Закону України «Про телекомунікації».

 1. Ціни (тарифи, тарифні плани) на телекомунікаційні послуги та порядок і умови розрахунків

5.1. Провайдер встановлює та пропонує на вибір Абонента Тарифи на окремі Послуги та/або Тарифні плани на визначений ним перелік (пакет) Послуг, а також термін їх дії.

5.2. Тарифи на послуги встановлюються Провайдером самостійно, крім тих, що згідно із Законом України “Про телекомунікації” підлягають державному регулюванню.

5.3. Провайдер має право вносити зміни в діючі Тарифи, які розміщує (оприлюднює) на офіційному сайті Провайдера та/або засобах масової інформації не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до їх запровадження.

5.4. Абонент самостійно обирає вид Послуги та оплачує її вартість згідно Тарифу (тарифного плану).

5.5. Послуги доступу до мережі Інтернет надаються за попередньою оплатою. Абонент для отримання послуг сплачує Провайдеру:

— авансовий платіж, що включає в себе оплату за наступний повний розрахунковий період вартості обраної Абонентом Послуги та/або замовлених додаткових послуг;

— всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених послуг та тарифних планів (в тому числі пов’язаних із повним погашенням заборгованості за попередні розрахункові періоди).

5.6. При розрахунках між Абонентом та Провайдером застосовується абонентна система оплати послуг (без погодинного обліку послуг).

5.7. Розрахунковий період становить 1 (один) календарний місяць, якщо інше не передбачено тарифами.

5.8. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України в безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Провайдера.

5.9. Кошти сплачуються Абонентом до 25-го числа кожного місяця, що передбачає безперервне використання послуг. Провайдер має право в односторонньому порядку розірвати Договір, про що повідомляє Абонента.

5.10. Провайдер надає Абоненту всю необхідну інформацію про порядок та способи оплати Послуг шляхом розміщення такої інформації на сайті Провайдера.

5.11. Абонент самостійно відповідає за правильність, повноту та своєчасність платежів, сплачених ним на розрахунковий рахунок Провайдера.

5.12. Абонент має право вносити на розрахунковий рахунок Провайдера плату у більшому розмірі, ніж це передбачено діючим Тарифним планом Абонента. Після закінчення розрахункового періоду Провайдер здійснює перерахунок сплачених Абонентом коштів виходячи з вартості фактично наданих Послуг. У разі невикористання сплачених Абонентом коштів у повному обсязі протягом розрахункового періоду вони переносяться на наступний розрахунковий період.

5.13. Отримана від Абонента сума платежу зараховується в такій послідовності:

— зобов’язання Абонента, які виникли внаслідок завдання майнової шкоди Провайдеру;

— пеня, штраф;

— витрати Провайдера, пов’язані з одержанням виконання зобов’язання Абонента;

— заборгованість Абонента за вже надані Провайдером послуги в попередніх періодах;

— поточна заборгованість Абонента за надані послуги доступу до мережі Інтернет.

5.14. У випадку відмови від Послуг, припинення дії Договору або розірвання цього Договору, сплачені, але невикористані Абонентом кошти за умови відсутності іншої заборгованості перед Провайдером, повертаються Абоненту протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання від нього письмової заяви про повернення коштів.

5.15. Доступ Абоненту до Послуг надається Провайдером тільки при відсутності заборгованості за вже надані послуги.

5.16. Установлені законами України пільги з оплати послуг надаються споживачеві відповідно до законодавства за місцем його проживання з дня пред’явлення ним документа, що підтверджує право на пільги.

5.17. Тимчасово припинення користування послугою. При цьому Абонент зобов’язаний письмово повідомити Провайдера про своє бажання тимчасово припинити користування послугою на термін до 60 днів на календарний рік, не пізніш ніж за 5 днів до бажаної дати тимчасового припинення користування послугою.

5.18. У разі перевищення Провайдером граничних термінів усунення пошкоджень власної телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до Послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості Послуг (понад 1 (одну) добу з моменту подання Абонентом відповідної заяви Провайдеру), Абонентська плата за період усунення пошкодження мережі не нараховується, а вже сплачена Абонентська плата підлягає перерахуванню. За умови, що таке пошкодження телекомунікаційної мережі Провайдера виникло не з вини Абонента чи членів його сім’ї.

5.19. Абонентська плата за Послуги не зменшується у випадку планових профілактичних перерв у наданні Послуг.

5.20. Тарифи на Послуги, встановлені Провайдером, включають податки та збори, що діють на території України.

 1. Організаційні та технічні умови надання та отримання телекомунікаційних послуг

6.1. Умови надання телекомунікаційних послуг:

                6.1.1. підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі Провайдера;

                6.1.2. ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

                6.1.3. оформлення Абонентом письмової Заяви-замовлення (Додаток №1 до даного Договору);

                6.1.4. внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Провайдера місячної абонентської плати згідно         з обраним тарифним планом та оплата замовлених додаткових послуг.

6.2. Для одержання послуги Абонентові необхідно налаштувати своє устаткування.

6.3. Провайдер надає Абонентові доступ до телекомунікаційних послуг цілодобово, сім днів на тиждень.

6.4. Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту телекомунікаційної мережі Провайдера. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Провайдер має право призупиняти надання послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (публікується) на офіційному сайті Провайдера в терміни встановлені даним договором.

6.5. Для надання Послуги необхідна наявність усіх наведених нижче Технічних умов:

6.5.1. місце надання Послуги має знаходитися в межах покриття Телекомунікаційної мережі Провайдера.

6.5.2. кінцеве абонентське обладнання Абонента повинно бути підключене до Телекомунікаційної мережі Провайдера на підставі відповідного Договору про підключення до мережі.

6.5.3. для отримання Послуги доступу до мережі Інтернет Абонент повинен мати: комп’ютер (комп’ютерний пристрій), обладнаний стандартною мережною картою Ethernet, з унікальною мережевою адресою (МАС), що працює під керуванням операційної системи.

6.6. Абонент доручає Провайдеру, а Провайдер зобов‘язаний вести облік своєчасності та повноти платежів за споживання наданих телекомунікаційних послуг.

6.7. Провайдер припиняє доступ Абонента до мережі Інтернет без попереднього попередження, при порушенні Абонентом пунктів 5.8. та 5.9. даного Договору.

6.8. Провайдер має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційної послуг, скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також на відключення кінцевого обладнання споживача від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання, мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Провайдер обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та вимоги іншого законодавства України.

6.9. Провайдер зобов’язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом однієї доби з моменту звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення).

6.10. При припиненні Провайдером надання телекомунікаційних послуг, у випадку передбаченому цим Договором Абонент не звільняється від оплати телекомунікаційних послуг Провайдера в повному обсязі згідно із обраним Абонентом тарифним планом та/або замовленими додатковими послугами за повний розрахунковий період в якому відбулося припинення надання телекомунікаційних послуг.

 1. Порядок розгляду звернень абонента

7.1. Абонент має право відповідно до законодавства подавати Провайдеру звернення (заяви, скарги, пропозиції) щодо надання та отримання Послуг.

7.2. Звернення, пов’язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням послуг, приймаються протягом 2 (двох) місяців з моменту виникнення підстав для звернення. Звернення, пред’явлені після закінчення зазначених термінів, Провайдером не розглядаються.

7.3. У зверненні Абонента щодо ненадання чи неналежного надання послуг зазначаються відомості про Абонента, номер Заяви-замовлення, дата, час, умови, за яких Абонент намагався отримати послугу, результат її отримання, відомості про кінцеве обладнання Абонента.

7.4. Анонімні звернення або звернення, що не відповідають вищевказаним вимог не розглядаються.

7.5. Звернення можуть бути подані в усній формі, у тому числі за телефоном Провайдера 0970962122, 0505072707, або на  офіційному сайті Провайдера.

7.6. Звернення розглядаються і вирішуються Провайдером у терміни встановлені чинним законодавством України та даним договором.

7.7. Про результати розгляду звернення Провайдером повідомляє Абонента у формі, в якій таке звернення було подано. За вимогою Абонента Провайдер повідомляє про результати розгляду звернення у письмовій формі.

7.8. Провайдер забезпечує розгляд звернень Абонента та усунення порушень вимог законодавства та/або Договору з урахуванням вимог Закону України «Про звернення громадян».

 1. Відповідальність сторін

8.1. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, та завдання Провайдеру збитків, витрати пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом у порядку, встановленому законом. Факт пошкодження телекомунікаційної мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Провайдера та Абонентом, з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Провайдера.

8.2. Провайдер та Абонент за порушення вимог даного Договору щодо порядку надання та отримання Послуг несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.3. Провайдер не несе відповідальності за неотримання Абонентом Послуг або отримання Послуг неналежної якості у випадках:

                8.3.1. несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу телекомунікаційної мережі,                пошкодження телекомунікаційної мережі;

                8.3.2. пошкодженого (несправного) абонентського відгалуження та/або кінцевого обладнання;        8.3.3. невідповідності технічних характеристик абонентського відгалуження та/або кінцевого     обладнання вимогам Провайдера, а також у разі, якщо роботи з підключення абонентського        відгалуження та/або кінцевого обладнання були виконані Абонентом самостійно.

8.4. Відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Провайдер не дає ніяких гарантій відносно будь-яких товарів, інформації і послуг, які поставляються або надаються за допомогою Інтернет, не несе відповідальності за будь- які втрати або збитки, які прямо або побічно отримав Абонент або треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернет або неможливості їх використання.

8.5. Провайдер не забороняє доступ до будь-яких ресурсів Інтернет, мережам, серверам, сховищам даних, проте, Абонентом розуміє, що інші Провайдери Інтернет час від часу можуть фільтрувати інформаційні потоки або забороняти доступ до тих або інших ресурсів Інтернет, і Абонент погоджується, що Провайдер не буде відповідальним за подібні дії третіх осіб.

8.6. Відповідальність Провайдера за надання Послуги Абоненту обмежується точкою підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі Провайдера. Усі інші пристрої не входять до сфери відповідальності Провайдера. Зокрема, Провайдер не здійснює заземлення будь-якого обладнання Абонента (персонального комп’ютера, модему, тощо).

8.7. Провайдер не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Провайдер не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Провайдера, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Провайдера, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Провайдера і таке інше.

8.8. Провайдер, здійснює заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої і відправленої інформації Абонента. Доступ до такої інформації мають тільки Провайдер та працівники уповноваженої на це третьої сторони виключно з метою технічного забезпечення надання Послуги або у випадках надходження з боку третіх осіб звернень щодо умисних дій Абонента, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження комп’ютерних вірусів, спаму, матеріалів образливого характеру, використання Інтернету з метою шахрайства та інше. Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошення отриманої і відправленої інформації Абонента.

8.9. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до кінцевого обладнання Абонента, Провайдером не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно.

8.10. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

8.11. За ненадання або неналежне надання послуг Провайдер несе перед Абонентом відповідальність, в тому числі майнову, відповідно до Закону України “Про телекомунікації” та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

8.12. Відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом, здійсненої за допомогою використанням Абонентом послуг Провайдера, несе Абонент.

8.13. Абонент несе відповідальність за збереження обладнання Провайдера, встановленого у квартирі Абонента чи іншому приміщенні, а також встановленого на вимогу Абонента у рамках надання послуг. У випадку пошкодження такого обладнання Абонент зобов’язаний відшкодувати Провайдеру його вартість.

8.14. У випадку несвоєчасної оплати замовлених телекомунікаційних послуг Провайдер має право вживати до Абонента такі заходи:

                8.14.1. нараховувати пеню за кожний день порушення терміну оплати, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня;

                8.14.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, відповідно до Договору та/або в односторонньому порядку розірвати даний Договір попередивши про це Абонента.

8.15. У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особам Провайдер має право скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання та/або в односторонньому порядку розірвати даний Договір попередивши про це Абонента.

8.16. У випадку несанкціонованої зміни Абонентом (без письмового погодження з Провайдером) власних мережевих реквізитів Провайдер має право скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, та/або в односторонньому порядку розірвати даний Договір, попередивши про це Абонента.

8.17. У випадку надання Абонентом (без письмового погодження з Провайдером) телекомунікаційних послуг, наданих йому Провайдером, третім особам Провайдер має право скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання та/або в односторонньому порядку розірвати даний Договір, попередивши про це Абонента.

8.18. Правомірне припинення чи скорочення Провайдером переліку телекомунікаційних послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплатити надані йому телекомунікаційні послуги.

8.19. Провайдер не несе відповідальності перед споживачем за ненадання або неналежне надання послуг у разі:

            8.19.1. використання споживачем кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Провайдера, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;

                8.19.2. несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;

                8.19.3. дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо);

                8.19.4. вини споживача в інших випадках, встановлених законом.

8.20. Провайдер не несе відповідальності за зміст інформації, що передається телекомунікаційними мережами, технічними засобами телекомунікацій.

8.21. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, щомісячні платежі за такі Послуги, нараховуються та стягуються Провайдером з Абонента в повному розмірі.

8.22. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

 1. Термін дії Договору та порядок його припинення

9.1. Редакція цього Договору діє з «30» грудня  2017 р.

9.2. Для кожного конкретного Абонента Договір вважається укладеним з моменту отримання Провайдером від нього письмової Заяви-замовлення (Додаток №1 до договору) і діє протягом 1 (одного) року.

9.3. У випадку, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору, жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про своє бажання припинити дію Договору, цей Договір вважається продовженим (пролонгованим) на той самий термін і на тих самих умовах.

9.4. Даний договір може бути розірваний Сторонами з підстав встановлених чинним законодавством України та умовами Договору.

 1. Інші умови

10.1. Абонент підтверджує , що він ознайомлений з положеннями закону України “Про телекомунікації” та Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг.

10.2. Захист прав Абонента, як споживача послуг здійснюється відповідно до Законів України “Про захист прав споживачів”, “Про телекомунікації”, інших актів законодавства України.

10.3. Абонент погоджується з тим , що Провайдер має право використовувати, обробляти  та передавати третім особам його персональні дані відповідно до вимог чинного законодавства України та в рамках надаваних послуг за даним договором та не вимагає в цьому випадку його повідомлення про передачу, знеособлення або  знищення (в разі необхідності) його персональних даних.

10.4. Провайдер зобов’язується обробляти персональні дані Абонента в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних. Права Абонента по відношенню до його персональних даних визначені у ст.8 Закону України ”Про захист персональних даних”. До бази персональних даних фізичних осіб можуть бути внесені наступні дані: паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідивідуальний податковий номер), місце проживання та місця надання послуги, електронні ідентифікаційні дані (ІР-адреса, телефон, електронна скринька, вебсайт), банківські реквізити, персональний платіжний код UID, дані щодо державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця, дані щодо системи оподаткування юридичної особи та фізичної особи-підприємця, дані щодо податкової реєстрації  юридичної особи та фізичної особи-підприємця.

10.5. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснена шляхом направлення Абонентом відповідного розпорядження в письмовій формі за адресою Провайдера. При цьому Абонент згодний з тим, що такий відклик може спричинити відмову з боку Провайдера в наданні послуг, в результаті неможливості їх виконання без зазначених даних.

10.6. Якщо в цьому Договорі не передбачено інше, будь-яке повідомлення або документ які передаються однією особою іншій згідно з цим Договором, повинні передаватися на адреси, зазначені в цьому Договорі, або Заяві-замовленні, і вважається прийнятим у випадку відправлення поштою, коли воно доставлено на вказану адресу або через 5 (п’ять) календарних днів після його відправки поштою з оплаченою доставкою в конверті, адресованому на вказану адресу; за умови, що будь-яке повідомлення або документ, які передаються Провайдеру, вступають в силу лише після їх отримання Провайдером, причому, лише у випадку, якщо вони безпосередньо адресовані до уваги підрозділу Провайдера.

10.7. Абонент підтверджує , що він є проінформованим про те, що користування мережею Інтернет може бути небезпечним, і що таке користування здійснюється на його власний ризик. Зокрема, Абонент усвідомлює, що під час роботи у всесвітній мережі Інтернет до його кінцевого обладнання (персонального комп’ютера) можуть бути занесені програми-віруси, які ініціюють поза його бажанням міжнародні дзвінки або іншим чином втручаються у роботу його обладнання, що матиме негативні наслідки для майна Абонента у тому числі додаткових грошових зобов’язань. Для запобігання програмам-вірусам Абонент самостійно вживає заходи безпеки та самостійно несе відповідальність та ризики роботи в мережі Інтернет.

10.8. Підписанням цього Договору Абонент надає дозвіл на використання приміщень загального користування, опірних конструкцій будинку, механічного, електричного та іншого обладнання за межами або всередині квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.

10.9. Абонент надає дозвіл Провайдеру на використання спільної власності (горища, сходові марші сходи, підвали тощо) у будинку, де проживає Абонент, для прокладання, технічного та аварійного обслуговування, ремонту телекомунікаційної мережі Провайдера.

10.10. У випадку виникнення неврегульованих претензій між Сторонами кожна з них може захищати свої порушені права у порядку, встановленому положеннями діючого законодавства України.

10.11. Сторони будуть вживати всіх необхідних заходів для вирішення спорів та розбіжностей, що можуть виникнути у зв’язку з дією та виконанням цього Договору, шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню судом відповідно до встановленої законодавством України підвідомчості та підсудності. Правом, що регулює відносини між Сторонами, є право України.

10.12. Абонент гарантує Провайдеру, що він володіє законними правами на Приміщення, де здійснюється підключення Послуг.

10.13. При підключенні Послуг або відновленні їх надання Провайдер не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонента.

10.14. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше.

 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА:

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН БІЗНЕСУ»

Юридична адреса: Україна, 76394, Івано-Франківськ

Код ЄДРПОУ ‎41338392,

п/р № UA613366770000026003052529816  в ІФФ ПАТ «Приватбанк», МФО 336677

Телефон для замовлень та технічної підтримки: 

+38 (097) 096-21-22

+38 (050) 507-27-07

Директор ТзОВ “ ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН БІЗНЕСУ ”                                Шинкар Т.М.